Terms & Conditions

Are available in Dutch, contact us if you have questions

1. Toegangsbewijzen
Als je ons Virtuality experience center wilt bezoeken, heb je een geldig toegangsbewijs nodig. Dit toegangsbewijs moet je tijdens je bezoek op verzoek tonen.

2. Algemene regels
Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van het Virtuality experience center. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Ook wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen en het op een gevaarlijke en/of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen zoals telefoons, drones, GoPro’s, selfiesticks etc., is niet toegestaan.

3. Kinderen en dieren

Kinderen vanaf 8 jaar zijn van harte welkom met hun begeleiders. Virtuality experience center houdt deze leeftijd aan naar advies en aanbeveling van de fabrikanten.
Dieren zijn niet toegestaan. Virtuality experience center heeft geen kennel waarin je je hond kunt achterlaten.

4. Aansprakelijkheid
Je betreedt het Virtuality experience center op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Virtuality experience center voor schade is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Virtuality experience center. Virtuality experience center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of vermissing van goederen die je zelf hebt meegebracht.

Heb je schade? Dan moet je deze aan de medewerkers van Virtuality experience center tonen vóór het verlaten van het Virtuality experience center en bovendien ben je verplicht om door het Virtuality experience center een rapportage op te laten stellen over de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het opstellen van deze rapportage betekent niet dat Virtuality experience center aansprakelijkheid erkent. Virtuality experience center is in elk geval niet aansprakelijk voor schade als de melding van de schade plaatsvindt na het verlaten van het Virtuality experience center. 

In geval en voor zover Virtuality experience center toch aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het door haar aansprakelijkheidsverzekeraar aan haar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het voor Virtuality experience center geldende eigen risico.

Bij het niet volgen van instructies en/of het onverantwoordelijk omgaan met apparatuur van Virtuality experience center en daarop volgende schade en/of vernieling aan eigendommen van Virtuality experience center, wordt de schade ten alle tijden verhaald. 

5. Aanwijzingen en instructies
Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige borden naleven. De bedrijfsleiding is altijd bevoegd een VR-ervaring buiten bedrijf te stellen en te houden of het Virtuality experience center volledig te sluiten. Dit geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de ticketprijs of enige andere vorm van schadevergoeding.

Virtuality experience center is op geen enkele manier verantwoordelijk voor psychische schade, nare ervaringen, duizeligheid, misselijkheid veroorzaakt na deelname aan een experience van Virtuality experience center. 

Bij epilepsie en andere lichamelijke klachten, raadt Virtuality experience center geen enkele experience aan. Zwangere vrouwen worden aangeraden om niet deel te nemen aan simulator OMNI. 

Virtuality experience center houdt zich het recht om voor bij een lichaamsgewicht boven 120 kg, deelname aan Virtuality experience center te weigeren.  Bij een lengte boven 1.90 m. neemt men geheel op eigen risico gebruik van de simulatoren.

Virtuality experience center houdt zich het recht voor om de toegang tot alle simulators of experiences te weigeren mits naar oordeel van Virtuality experience center veiligheid en beschadiging aan apparatuur op het spel staan.

6. Kleding
Als je aanstootgevend gekleed bent of zodanig verkleed bent dat je geassocieerd of verward kan worden met een Virtuality experience center medewerker, dan behouden wij ons het recht voor om je de toegang tot het Virtuality experience center te ontzeggen.

7. Eigen eten en drinken
Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar het Virtuality experience  center.

8. Roken
Binnen het Virtuality experience center geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

9. (Commerciële) activiteiten
Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder begrepen opnames, onderzoeken, reclame en collectes is in het Virtuality experience center niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtuality experience center.

10. Cameratoezicht en actiefoto’s
Ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen is cameratoezicht aanwezig.

11. Overtreding
Overtreding van dit Virtuality Reglement kan ertoe leiden dat toegang tot het Virtuality experience center wordt geweigerd of tot verwijdering uit het Virtuality experience center en/of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie van de ticketprijs.

12. Controle
De bedrijfsleiding van het Virtuality experience center behoudt zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid of, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier niet aan mee, dan kan dit leiden tot verwijdering uit het Virtuality experience center

13. Geschillen
Op deze voorwaarden zijn de Nederlandse wet- en regelgeving en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. In het geval van een geschil tussen jou en het Virtuality experience center is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd om van die geschillen kennis te nemen.

14. Slotbepaling
De bedrijfsleiding beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit Virtuality experience center reglement vermeld staan.

2.7.0.1